Input:

Rezervacije (primeri knjiženja)

8.9.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 16 minut

4.6.21.1 Rezervacije (primeri knjiženja)

Suzana Friegl

Kaj so pravzaprav rezervacije?

Dodatno si vidike rezervacij oglejte v arhivskem članku Rezervacije, posebnosti za nekatere rezervacije pa v: odpravnine, jubilejna nagrada in garancija.

Rezervacije so del lastnih sredstev podjetja, ki niso bila razdeljena med družbenike ali lastnike, ampak so bila kot neke vrste rezerva obdržana v podjetju (v njihovih računovodskih izkazih) za pokrivanje sedanjih obveznosti iz preteklih dejanj, ali pa obstaja večja verjetnost (nad 50%), da se bodo zgodile v prihodnje (kar pomeni, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo pritekanje gospodarske koristi).

Torej rezervacije so sedanja obveznost, katere sta znesek in/ali čas poravnave negotova. Rezervacije se oblikujejo za sedanj (pravne ali posredne) obveze , ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo poravnavale v bodoče, kjer se čas in znesek njihove poravnave ne more natančno oceniti in določiti.

Rezervacije obravnava SRS 10, analitično in bilančno pa se uvrščajo med dolgove. V knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se pripoznajo, če je verjetno (verjetnost višja od 50%), da bo pri pripravi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo pritekanje gospodarske koristi.

Ključno pri rezervacijah je torej neka sedanja obveza (na presečni dan), ki izhaja ali je posledica preteklih dogodkov (npr. danih obljub, prodaj, sklenjenih pogodb, zavez…) in jih bo treba poravnati v obdobju po datumu bilance stanja (z verjetnostjo višjo od 50%), hkrati pa v večini ne vemo niti natančnega časa, niti natančne višine zneska, včasih pa niti ne vemo natančne osebe, kateri moramo znesek izpolniti (npr. pri danih garancijah).

Začetno pripoznanje rezervacij ima vpliv tako na bilanco stanja zaradi povečanja dolgov, kot na izkaz poslovnega izida, zaradi povečanja poslovnih odhodkov.

Rezervacije se porabljajo ob izpolnitvi obveznosti (zmanjšajo se neposredno za odhodke oziroma stroške, za katere so bile oblikovane), kar pomeni, da se v poslovnem izidu takšni stroški ali odhodki ne pojavljajo več. Izjema so le rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb. Le-te se prenašajo med poslovne prihodke v obračunskem obdobju v katerih se pojavljajo stroški oziroma odhodki, za pokrivanje katerih so bile oblikovane.

Na koncu vsakega poslovnega leta je potrebno saldo obveznosti iz rezervacij oceniti in popraviti na novo knjigovodsko oceno. Knjigovodske ocene so podrobneje opredeljene v Uvodu v SRS.

Vendar moramo ločevati med spremembo računovodske ocene in med samo računovodsko oceno. Namreč »Sprememba računovodskih ocen je prilagoditev knjigovodske vrednosti sredstev oziroma obveznosti kot posledica ocene sedanjega stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev ter predvidenih bodočih koristi iz sredstev in obveznosti. Temelji na novih informacijah ali novih dogodkih, zato se ne šteje za popravke napak niti spremembo računovodskih usmeritev. Ocenjevanje zajema sodbe, ki so zasnovane na najnovejših informacijah, na primer glede potrebnega znižanja vrednosti terjatev in zalog, glede poštene vrednosti finančnih sredstev in finančnih obveznosti, glede dobe koristnosti amortizirljivih sredstev in vzorca pojavljanja gospodarskih koristi iz teh sredstev, glede jamstvenih obvez in tako naprej. Učinek spremembe računovodske ocene se uporabi za naprej in vpliva le na obdobje, v katerem je bila računovodska ocena spremenjena, in


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih